image descriprion

Multi Activity day-pass ພວກເຮົາມີລາກຫລາຍ ກິດຈະກຳ

USD 10

ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປເລື່ອກຫລີ້ນໄດ້ທຸກໆກິດຈະກຳ.ທີທ່ານມັກໂດຍບໍ່ມີຂີດຈຳກັດ ທ່ານສາມາດຫລີ້ນໄດ້ເຖີງ 7 ກິດຈະກຳໃນລາຄ່າພຽງແຕ່ 80.000 ກີບເທົ່ານັ້ນ ຢາພາດໂອກາດດີໆແບບນີ້. ເຮົາມີແຕ່ສະເພາະມື້ດຽວນີ້ເທົ່ານັ້ນ Multi-activity day-pass at Nahm Dong Park. Access all the activities you want without limit every Weekends! You can do up to 7 activities for just 80.000 kip.

  • Duration

    Half or full day
  • Activities

ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປເລື່ອກຫລີ້ນໄດ້ທຸກໆກິດຈະກຳ.ທີທ່ານມັກໂດຍບໍ່ມີຂີດຈຳກັດ
ທ່ານສາມາດຫລີ້ນໄດ້ເຖີງ 7 ກິດຈະກຳໃນລາຄ່າພຽງແຕ່ 80.000 ກີບເທົ່ານັ້ນ
ຢາພາດໂອກາດດີໆແບບນີ້. ເຮົາມີແຕ່ສະເພາະມື້ດຽວນີ້ເທົ່ານັ້ນ
Multi-activity day-pass at Nahm Dong Park.
Access all the activities you want without limit every Weekends!
You can do up to 7 activities for just 80.000 kip.

Whats included in this tour

Whats not included in this tour